Regulamin sklepu

I. Informacje ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.kraftmebel.pl, zwanym w dalszej części e-sklepem a osobą składającą w wymienionym e-sklepie zamówienie zwaną w dalszej części Klientem.

2. Właścicielem e-sklepu jest Kraft Mebel Sylwia Krafczyk, ul. Lubliniecka 21, 46-380 Dobrodzień, adres e-mail: biuro@kraftmebel.pl. NIP: 5751039703, REGON 360039517

3. Zawartość witryny internetowej e-sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Do zawarcia umowy sprzedaży towaru dochodzi dopiero po zweryfikowaniu przez e-sklep czasu potrzebnego na wyprodukowanie zamówionego towaru i po wysłaniu do Klienta wyraźnego potwierdzenia przyjęcia tego zamówienia do realizacji (patrz punkt 9). Natomiast generowane automatycznie przez system potwierdzenie rejestracji zamówienia w systemie wymienione w pkt. 8 niniejszego regulaminu jest jedynie potwierdzeniem wprowadzonej treści.

II. Warunki składania i realizacji zamówienia.

4. Zamówienia produktów oferowanych przez e-sklep można składać wyłącznie na stronie internetowej www.sklep.kraftmebel.pl

5. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej e-sklepu oraz jego potwierdzenie przez e-sklep.

6. E-sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu e-sklepu.

8. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie rejestracji zamówienia w systemie
e-sklepu wraz z jego numerem.

9. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia, po jego weryfikacji i zaakceptowaniu przez
e-sklep, Klient otrzyma e-mail potwierdzający rozpoczęcie realizacji zamówienia zawierający instrukcje dotyczące sposobu zapłaty adekwatne do wybranej formy płatności.

10. W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających realizację zamówienia E-sklep skontaktuje się z Klientem za pomocą e-mail lub telefonicznie w celu uzupełnienia danych, zmiany lub anulowania zamówienia w przypadku niedostępności zamawianego towaru.

11. Czas realizacji zamówień wynosi 5-6 tygodni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie e-sklepu, oraz otrzymania kompletnej informacji na temat zamówionych produktów tj. rodzaju i koloru drewna, materiału czy skóry.

III. Warunki dostawy.

12. . Zamówienie dostarczane jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Zgodnie z indywidualnym ustaleniem.

VI. Sposoby płatności.

13. E-sklep akceptuje następujące sposoby płatności:
– przelewem bankowym bezpośrednio na konto e-sklepu podane w potwierdzeniu zamówienia. Klient dokonuje płatności dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zawierającego numer konta.

VII.Zwroty i reklamacje.

14. Jeżeli Towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady fizyczne, Kupujący ma prawo złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

15. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.

16. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie elektronicznej wysyłając na adres e-mail biuro@kraftmebel.pl

17. Reklamacja powinna zawierać protokół sporządzony przy dostawcy szczegółowo opisujący wady stwierdzone przy odbiorze, a ponadto takie dane, jak: wskazanie daty odbioru oraz dane osobowe Klienta (w tym numer kontaktowy oraz adres e-mail), ewentualnie także dokumentację fotograficzną. Niezałączenie do pisma reklamującego ww. protokołu nie dyskryminuje możności złożenia reklamacji.

18. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

19. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania i prześle odpowiedź na reklamację za pośrednictwem skrzynki elektronicznej na podany adres e-mail.

20. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany Towaru na nowy lub usunięcia wady fizycznej, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

21. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Towaru ponosi Kupujący.

22. Prawo zwrotu nie obejmuje zamówień, które kupujący oczywiście z pomocą sprzedającego spersonalizował (tj. indywidualny dobór koloru, zmiana wymiaru lub układu mebla itp), ponieważ stworzenie produktu pod wymagania kupującego może spowodować utrudnienie jego dalszej odsprzedaży w razie odstąpienia od umowy.

VIII. Postanowienia końcowe.

23. Ceny produktów znajdujących się w e-sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz koszt zapakowania. Cena ma charakter wiążący co oznacza, że nie może ulec zmianie od chwili złożenia zamówienia. W przypadku opuszczenia witryny e-sklepu bez złożenia zamówienia i ponownego powrotu Klient powinien upewnić się, czy ceny uprzednio obserwowanych towarów nie uległy aktualizacji.

24. Razem z przesyłką Klient otrzyma dokument zakupu, paragon lub fakturę VAT.

25. Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące oferty i pracy e-sklepu należy przekazywać za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@kraftmebel.pl

26. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r.), dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celach sprawozdawczości finansowej i wystawiania dokumentów sprzedaży przez e-sklep. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz usunięcia ich. Dane Klienta nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z ustawą.

27. Poprzez złożenie zamówienia w e-sklepie klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, w celu realizacji zamówienia.

28 Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby e-sklepu.

Życzymy udanych zakupów!